چشم‌انداز

سازمانی اخلاق مدار، هوشمند و ارزش‌آفرین در تجارت آزاد صنعت ساختمان با توجه ویژه به انبوه‌سازی در مقیاس ملی و جهانی تا سال ۱۵۰۰

بیانیه مأموریت

ما برآنیم تا با ایجاد سطحی فاخر از تعاملات اخلاق مدارانه اجتماعی و رعایت ارزش‌های اخلاقی و با توجه ویژه بر جوانان متخصص در حوزهٔ سرمایه‌های انسانی، نسبت به نهادینه‌سازی دانش فنی و علوم انسانی به‌روز اقدام نموده تا از طریق ایجاد زیرساخت و پتانسیل‌های داخلی و یا شراکت‌های راهبردی مؤثر در صنایع پایین‌دستی صنعت ساختمان، نسبت به خلق ارزش‌های پایدار برای جامعه و ذی‌النفعان خود اهتمام ورزیم.