مهندس بهمن گارد

مدیرعامل شرکت آوا فراز

مهندس نوید رضائی

مسئول امور فنی و اجرائی

مهندس هومن شاه‌علی

مسئول امور فنی و اجرائی